Regulamin Ośrodka

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do wznowienia działalności sanatoriów, określone zostały zasady organizacyjne ich funkcjonowania, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa kuracjuszy i pracowników oraz obsługi.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia.

3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na trzy części:

A. Zapewnienie bezpieczeństwa: kuracjuszy

B. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u kuracjusza,

C. Zalecenia ogólne

 

Przy przyjęciu do Ośrodka

1. Zalecamy aby do Ośrodka zgłaszały się wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie mogą zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.

3. Zalecamy, aby każda osoba miała zasłonięte usta i nos, a także umyła albo zdezynfekowała ręce przy każdorazowym wejściu do budynku.

4. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba; wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi.

5. Zalecamy, aby osoby w holu wejściowym nie grupowały się. Osoby mogą przebywać w holu budynku z zachowaniem dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

6. Zaleca się przestrzeganie odległości wynoszące min. 2 metry między osobami oczekującymi w kolejce na przyjęcie.

7. W pomieszczeniu, w którym odbywa się kwalifikacja i przyjmowani są kuracjusze nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.

8. Zalecamy, aby windą poruszały się jednorazowo 2 osoby z zachowaniem następujących zasad: osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.

9. Zasada zakrywania ust i nosa jest zalecana na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, w jadalniach) należy przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.

10. Każdy powinien mieć możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu korona wirusem. Powinno się udostępnić także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służb medycznych, czy infolinii NFZ (800 190 590). Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

11. Dezynfekcja przestrzeni wspólnych min. 3 razy dziennie.

 

Podczas pobytu w sanatorium:

A. Zakwaterowanie

1. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na zasadzie wymiany turnusów, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

2. Pomiędzy turnusami obiekt będzie być poddany dodatkowemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji pokoi, łazienek, pokoi zabiegowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

3. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w pokojach mogą być zakwaterowane osoby (rodzina, lub osoby które przed przyjazdem do ośrodka były ze sobą w stałym kontakcie – osób obcych z różnych gospodarstw domowych nie kwaterujemy ze sobą)

4. Ośrodek zadba o taką organizację infrastruktury obiektu, aby umożliwić zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

5. Ośrodek zapewnia środki dezynfekujące w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

6. Zalecamy regularne i dokładne mycie rąk przez personel oraz kuracjuszy wodą z mydłem oraz zdezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji.

7. W miejscach wspólnych personel i kuracjusze mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

8. W ośrodku w widocznym miejscu umieszczono dozowniki z płynem odkażającym

9. Zapewnimy regularne napełnianie dozowników.

10. Zalecamy na terenie Ośrodka zachowanie dystansu społecznego - odległość 2 m od innych osób.

11. Zaleca się korzystanie z własnych z suszarek

12. Podczas trwania turnusu we wtorki i czwartki będą sprzątane pokoje kuracjuszy.

13. Zwracamy szczególną uwagę w czasie sprzątania i dezynfekcji pokoi i łazienek i na przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki.

14. Nie zaleca się odwiedzin kuracjuszy podczas pobytu w Ośrodku.

 

B. Dział rehabilitacji

1. Czekając na wejście na salę powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos

2. Na dział rehabilitacji mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

3. Przy wejściu na dział rehabilitacji obowiązuje dezynfekcja rąk

4. Zasady zachowania podczas ćwiczeń oraz postępowanie z przedmiotami/ urządzeniami wg protokołu dotyczącego rehabilitacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

 

C. Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków

1. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzamy posiłki podzielone na dwie tury ( nasza sala jadalna ma 212m²– przestrzegamy założenia ze w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m² czyli max 53 os. Pierwszego dnia, zostanie przydzielony Państwu stolik oraz wyznaczona godzina posiłków, prosimy aby kuracjusze nie grupowali się przed stołówką. Powinni zachować bezpieczny dystans społeczny przy oczekiwaniu na wejście do sali.

2. Ten sam stolik będzie przydzielony Państwu na cały turnus, wg zasad podanych poniżej. Kuracjusze przebywający w jednym pokoju, lub też członkowie najbliższej rodziny (którzy mogą przebywać w odrębnych pojedynczych pokojach), mogą zajmować te same stoliki bez utrzymania dystansu społecznego. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, lub dwie , z zapewnieniem odległości między nimi min 1,0 m.

3. Organizacja żywienia: posiłki będą serwowane talerzowo do stolika.

4. Żywienie zbiorowe będzie prowadzone wg rygorystycznie przestrzeganych wymagań higienicznych, w tym przede wszystkim systemu HACCP i dobrych praktyk higienicznych GHP. Osoby chore nie mogą procować przy produkcji i obróbce żywności.

5. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m,

6. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w trakcie przebywania na jadalni nie jest wymagane. Przy wejściu na jadalnie obowiązuje dezynfekcja rąk.

7. Będziemy każdorazowa dezynfekować stolik po zakończeniu konsumpcji.

8. Będziemy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pensjonariusze (z wyłączeniem podłogi) przed i po posiłku. W miarę możliwości, będziemy zapewniać stałe wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych.

9. Wyłączamy z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów - napoje będą serwowane przez kelnerów

10. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w placówce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60ºC zmywarka z funkcją wyparzania,

11. Zasady dotyczące mycia zastawy stołowej są takie same jak opisane powyżej w przypadku zakładu żywienia zbiorowego na miejscu.

 

D. Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami (np. świetlica, kawiarnia)

1. Przy wejściu do pomieszczeń będzie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby wraz udostępnioną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.

2. Miejsca siedzące zorganizujemy w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.

3. Klamki/ uchwyty i powierzchnie, często dotykane, będą często i regularnie dezynfekowane.

4. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone

5. Dezynfekcje toalet będziemy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 h; Liczba osób przebywających w toaletach będzie ograniczona – zakłada się: 1 osoba na 2 kabiny/ toalety.

6. Będziemy, monitorować codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp.

 

E. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia kuracjusza

1. Jeżeli ktoś przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej powinien :

a) kuracjusze powinni zostać w pokoju, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na stołówkę, na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania tele-porady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem,

b) obszar, w którym poruszała się osoba będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),

c) w razie konieczności zastosujemy się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,

d) Będziemy tworzyć listy osób przebywających w tym samym czasie obiekcie, która będzie wykorzystana tylko w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2. Wytyczne dla pracowników:

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

b) osoby wykonujące bezpośrednią obsługę pacjentów - nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe - maksymalnie zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 metry,

c) zachować bezpieczną odległość od pacjentów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),

d) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

Przydatne instrukcje:

- mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Wersja PDF Regulaminu  

 

Skowronek © | Głuchołazy | Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: linknet.pl